PRIVATE 29 – Earth. The Infinite China Of The Countryside

10.00

Title: EARTH. The infinite China of the countryside § Publication: Winter 2005 / Softcover / 84 pages / 24×28 cm | Cover photo Geng Yunsheng | Photographers: An Ge, Du Yingnan, Geng Yunsheng, Jiang Jian, Keith Chung, Li Lang, Luo Yongjin, Niu Guozheng, Peng Xiangjie, Wang Fuchun, Wang Jingchun, Wang Lili, Wang Ningde, Wang Tong, Wang Yuming, Wang Zheng, Wu Jialin, Zhou Ming | Concept by Monica Dematté.

Out of stock

You may also like…

Back to top button